Joseph FORD

(GBR)

 

Invisible jumpers

web

JOSEPH FORD

« Veneu els vostres vestits i conserveu les vostres idees.»
(H.D. Thoreau)

CAT

Aquesta és una proposta que juga amb les il·lusions òptiques.  Una sèrie que combina l’encaix de les persones dins el seu entorn amb la tècnica del punt teixit.

Ford explora la noció contradictòria d’utilitzar individus que es fonen en el paisatge amb peces individuals fetes a mida, fetes lentament a mà de manera tradicional. El punt de mitja és el mitjà analògic definitiu, complet, amb imperfeccions i ple de detalls. En un moment en què sovint se suposa que qualsevol cosa fora del que és habitual en fotografia és només el resultat de Photoshop, aquesta proposta ens ofereix un mitjà deliberadament lent i fet a mà. Els resultats no són perfectes, hi ha bits que no coincideixen.

Les ubicacions són atractives, però prou senzilles com per poder-les teixir. També són llocs que no han de canviar massa ràpid, ja que el procés de teixit dura unes quantes setmanes. 

Cadascuna d’aquestes imatges calculades al detall, s’han coordinat amb la teixidora Nina Dodd, que ha fet tots els gèneres de punt a mà. En general el procés comença amb una idea: “Podria fotografiar algú que es barreja amb les flors de cirerer o amb la vora d’un penya-segat?” Després, Ford busca la ubicació perfecta, abans de redactar un resum precís sobre com hauria de coincidir el disseny amb el fons.

ENG

This proposal plays with optical illusions. It is a series that combines the adaptability of people in their environment with the technique of knitting.

Ford explores the contradictory notion of using people merging in the landscape with tailor-made, handmade, and traditionally made individual pieces. Knitting is the ultimate analogic media; it is complete, imperfect, and full of details. In a moment that we usually think that anything out of the ordinary in photography is just a result of Photoshop, this proposal offers deliberately slow and handmade media. The results are not perfect, as some bits do not match.

The locations are attractive, but simple enough to be knitted. They are also places that do not change too fast, as the knitting process takes a few weeks.

Each of these pictures, calculated in detail, is coordinated with Nina Dodd, a knitter that has made all knitting types by hand. Generally, the process starts with an idea: “Could I take a picture of somebody blending into the cherry blossoms or the edge of a cliff?” Then, Ford looks for the ideal location before writing an accurate summary of how the design should fit the background.