Joan NADAL

(CAT)

 

Tornarem a Viure al Bosc

Joan nadal

« La llum del sol que es pon es reflecteix amb igual esplendor a les finestres de l’hospici que a les de el ric, i la neu es fon davant de les dues portes, arribada la primavera. No veig per què una ment serena no ha de poder trobar tanta satisfacció i gaudir de pensaments tan estimulants en un lloc com en un altre.”

(H.D. Thoreau)

CAT

Per  poder  fer propostes per millorar el futur, primer hem de revisar, estudiar i aprendre del passat.  Recuperant una nova mirada i respecte vers la Natura, que és la que ens ha donat la vida.

A totes les èpoques hi ha hagut personatges que ens han proposat reflexions crítiques per aturar la depredació humana sobre els ecosistemes i el col·lapse de les societats provocat pel creixement irracional i desproporcionat.

Aquesta enyorança dels equilibris i harmonies naturals, aquesta manca d’ètica i d’humanisme dels sistemes econòmics, polítics, socials que ens porta acceleradament cap a la destrucció ha estat el fil conductor de molts moviments socials, en diferents èpoques històriques, per redreçar el futur de la humanitat.

Com a exemple de reflexió crítica, Henry David Thoreau (1817-1862), uns dels pares de la ecologia americana, i de l’ètica ambientalista: va marxar a viure en una cabanya al bosc, per reflexionar, filosofar i analitzar, en silenci, la deriva humana del consum, els diners, els honors, el poder, la riquesa, les propietats, els vicis de la vida urbana artificial de la seva època. En la seva obra “Walden”, ens explica tota la seva aventura i, ens dibuixa, una utopia política i social, que hauríem de tenir ben en compte.

Aquesta proposta artística, que arrenca amb la lectura d’aquesta obra,  utilitza la metàfora visual, per conduir a l’espectador a la reflexió i posada en valor de la vida natural i equilibrada que podem trobar al bosc, respectant la natura en tot moment: imatges de refugis de gent que ha cercat la felicitat, l’equilibri emocional, l’harmonia integral apropant-se als cicles vitals de la natura, per desintoxicar-se de la vida consumista de les ciutats.

ENG

Before suggesting ways to improve the future, we must review, study and learn from the past. We must find a new look and recover our respect for nature, which gave us life.

At all times there have been people doing critical reflections for stopping human predation on ecosystems and the collapse of societies due to their irrational and disproportionate growth.

Such a longing for natural balances and harmonies, such misconduct, and lack of humanism of economic, social, and political systems that take us rapidly to destruction have been guiding threads for many social movements, in different historic times, to rectify the future of humanity.

As an example of critical reflection, Henry David Thoreau (1817-1862), one of the fathers of American ecology and environmental ethics. He moved to a little hut in the forest for reflecting, philosophizing, and analyzing, in silence, the human drift of consuming, money, honors, power, richness, properties, and the vices of artificial urban life of his time. In his book “Walden”, he explains his adventure and portrays a political and social utopia that we should keep in mind.

This artistic work, starting with a reading of the book, uses visual metaphors to make the spectator think about and place value on the natural and balanced life that we may find in the forest, respecting nature in every moment. The author shows pictures of shelters with people seeking happiness, emotional balance, and global harmony to detox from consumerist life in the cities.