Bob BUDD

(GBR)

The Mountain Museum
of Vapour Trails

Bob budd

“El temps no és més que el corrent on vaig a pescar”
H.D Thoreau

CAT

L’any passat, el 2020, va ser l’any en què els rastres de vapor dels avions,  van desaparèixer del cel. Ens haviem acostumat tant a veure’ls, blanc sobre blau, que eren un tret més de la vida quotidiana. A les rutes de vapor els encanta buscar alçades arreu del món i tenen un aspecte espectacular quan dibuixen giragonses contraposades sobre els paisatges de muntanya.

Per tant, si tots els rastres de vapor han desaparegut, seria retòric demanar-nos: “On han anat?” Potser són dins un museu, amb els ossos de dinosaures o les velles màquines agrícoles?

El tema de L’ANDART 21 ens demana que ens plantegem: “Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya?”. L’autor ens proposa justament això:  construir un museu (o utilitzar una cova a la muntanya) i omplir-lo de totes aquelles coses del passat que ens recordin la nostra cultura, història i identitat, per tal que ens ajudin a explicar qui som i qui érem. “El museu de les rutes de vapor” és una col·lecció de “rutes de vapor internacionals”, com si les haguéssim agafat del cel amb els dits, abans que els vents les desdibuixin,  per exposar-les en un entorn segur. 

Cada “ruta” duu una etiqueta amb el nom de la destinació, igual que nosaltres identifiquen els equipatges, per què no es perdin. Ni tan sols dins un museu.

ENG

Last year, 2020, was the year when the vapor trails of planes disappeared from the sky. We were so used to seeing them, white on blue, that they became a daily life feature. Vapor routes love searching heights around the world and look spectacular when they draw bends opposing mountain landscapes.

So, if all vapor trails have disappeared, a rhetorical question would be: “Where did they go?”. Maybe, they are inside a museum, beside dinosaur bones or old farm machines?

The topic for L’ANDART 21 asks us to consider “What would happen if we had to confine ourselves in the mountain?”. 
The author suggests exactly this: making a museum (or using a cave in the mountains) and filling it with all those things from the past that remind us about our culture, our history, and our identity so that we have a useful source for explaining who we are and who we were. “The museum of vapor routes” is a collection of “international vapor routes”, as if we had taken them from the sky with our fingers, before they are erased by the wind, to show them in a safe environment. 

Each “route” has a tag including the name of the destination, just like those we use to identify our bags and not lose them. Not even inside a museum.