DS LÉON

(CAT)

COVID 2019
Principi del Fi ?

DS LÉON

« La majoria dels luxes i moltes de les anomenades comoditats de la vida no només no són indispensables, sinó que resulten un obstacle evident per a l’elevació espiritual de la humanitat.» (H.D. Thoreau)

« Most of the luxuries, and many of the so-called comforts of life, are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind. » (H.D. Thoreau)

CAT

El punt de partida d’aquesta obra és l’any 2019,  quan l’aparició del SARS-CoV-2 (COVID-19), obre la porta a un futur catastròfic, conseqüència del maltracte de l’home cap al planeta on viu, que ens porta finalment a un retorn als orígens des d’on caldrà esperar la regeneració de la terra.

Planeta Terra, 14 d’abril del 2347, després de la gran apagada digital mundial. Més segles de destrucció, contaminació i matances de la mà de l’home. La superfície de la Terra s’ha tornat un terreny hostil per a la vida humana, els supervivents de les darreres pandèmies que han desolat el planeta estan pujant als arbres, on troben refugi i aliment. Aquest creen petites comunitats bombolla evitant el contacte amb d’altres col.lectius veïns per defugir del contagi de malalties desconegudes difícils de guarir, damunt petites plataformes que pengen de les branques dels boscos. Aquestes dones i homes resisteixen, esperen la regeneració del seu estimat planeta penedint-se dels actes comesos per la seva espècie.

La instal·lació consta de 20 escultures realitzades en filferro recuit, pintades amb un tractament fotoluminescent que s’il·lumina en la foscor. Cadascuna de les peces tenen trets en comú, però amb un caràcter propi que les fan úniques i inimitables. La dimensió mitja aproximada és de 41 x 12 x 12 cm i un pes de 3 Kg.

ENG

The starting point of this piece is the year 2019, when the appearance of SARS-CoV-2 (COVID-19) opened the door to a catastrophic future as a consequence of the mistreatment of humans on their planet, finally taking us to the return to the origins from which we will have to wait for the Earth to recover.

Planet Earth, April 14, 2347, after the great digital switch-off. More centuries of destruction, pollution, and killings by humans. The surface of the Earth has become hostile for humans to live, and the survivors of the last pandemics that devastated the planet are climbing the trees, where they find food and refuge. They form small bubble communities avoiding contact with other neighboring groups to escape from unknown and difficult to heal illnesses, and they live on small platforms hanging from branches in the woods. These women and men resist, waiting for the regeneration of their beloved planet and regretting the acts of their species.

The facility consists of 20 sculptures made of annealed wire, painted with a photoluminescent treatment that glows in the dark. All of the pieces have common features, but each of them has its character, making them unique and inimitable. The average size is 41 x 12 x 12 cm and the weight is 3 kg.