Gorje ORIOLA

(CAT)

Fast Food

 

gorje oriola

“La desobediència és el veritable fonament de la llibertat. Els obedients han de ser esclaus”.

(H.D. Thoreau)

CAT

Rere el nom de Gorje Oriola s’amaga un escultor que vol preservar la seva identitat. Malgrat el misteri que envolta la seva figura i els seus orígens, ens presenta una obra punyent, crítica i plena de contrastos, integrada en un suposat entorn apocalíptic provocat per la pandèmia.

Què passaria si ens haguéssim de confinar a les muntanyes? Oriola no té cap esperança en la humanitat. Malgrat que el confinament ha suposat un punt d’inflexió i un descans per la natura, Oriola està convençut que aquesta oportunitat no es traduirà en un canvi d’hàbits, i que la nostra civilització és incapaç d’aprendre res d’aquesta lliçó de vida.

Per això proposa la instal·lació d’un rètol al·lusiu a una cadena estatunidenca de restauració ràpida, perquè som, al seu parer,  incapaços de redreçar el rumb de la nostra política d’autodestrucció. Per Oriola, fins i tot confinats a les muntanyes, necessitarem un fast food: Menjar ràpid, despersonalitzat i desconnectat de la natura.

Amb aquesta proposta, ens envia un missatge pessimista, en què reconeix la derrota i la impotència de la natura davant una espècie incapaç d’escoltar els senyals d’auxili, ni d’aprendre dels errors.

La proposta, ubicada prop d’una zona de pícnic d’Engolasters ens ofereix un clar contrast entre la impossibilitat de la nostra societat de deslligar-se d’una mal entès concepte de progrés i el poder de la natura, que a poc a poc, quan la humanitat sigui història, mirarà de tornar a un estat de puresa original, menjant-se qualsevol vestigi d’una suposada “civilització humana”.

ENG

Hiding behind the name Gorje Oriola, there is a sculptor that wants to preserve his identity. Despite the mystery surrounding his figure and origins, he shows us a work that is sharp, critical, and full of contrasts. It is integrated into a hypothetical apocalyptic environment caused by pandemics.

What if we had to confine in the mountains? Oriola has no hope in humanity. Despite confinement has become a turning point and a break for nature, Oriola is convinced that such a chance will never become a change of habits. He also thinks that our civilization is incapable of learning anything from this life lesson.

Thus, he proposes a sign from an American fast food restaurant chain, because in his opinion we are incapable of changing the course of our self-destructive politics. For Oriola, even if we were confined in the mountains, we would need fast food, which is depersonalized and has nothing to do with nature.

Through his proposal, he is sending a pessimistic message, admitting defeat and the helplessness of nature before a species that is unable to hear its distress signals or learning from its mistakes.

The work of art, located nearby a picnic area at Engolasters, offers a clear contrast between the impossibility of our society to separate from a wrongly understood concept of progress and the power of nature. Nature, little by little, once humanity becomes history, will try to recover its original purity state, eating any remains of an alleged “human civilization”.