Toni CRUZ

(AND)

 

Distanciament Social

 

Distanciament Social

“Per un que va directament a l’arrel, n’hi ha molts que es perden entre el brancatge.

(H.D. Thoreau)

CAT

Els primers navegants europeus que al principi del segle XVIII van arribar a l’illa de Pasqua, no podien creure’s el que veien. En aquesta petita àrea de terra, van descobrir centenars d’estàtues enormes sobre la superfície de tota l’illa. Eren els moai.

El significat dels moai és incert i hi ha moltes teories al seu voltant. La més comuna explica que les estàtues van ser esculpides pels habitants polinesis fa més de 500 anys.

Inspirats en aquests moais polinesis, Toni Cruz, ens parla de distanciament social amb dos particulars moai amb mascareta, que arriben enguany a L’Andart, en una metàfora en la qual, Cruz ens parla de fragilitat i aïllament.

Més enllà del temps, els moai, es mantenen inalterables en el temps, vigilants i marcant el perímetre de distància social que imposa la idea d’una illa.

D’aquesta manera, l’escultor andorrà, estableix una reflexió sobre la nostra fragilitat com a espècie iel distanciament social produït per la pandèmia.

Cruz, habitual de les diferents edicions de la Biennal, treballa habitualment la tècnica del buidatge i les accions que se’n deriven, com ara el repussat i les soldadures elèctriques i autògenes, que permeten a l’artista crear obres més plàstiques.

 

ENG

The first European navigators arriving at Easter Island at the beginning of the 18th Century could not believe what they saw. All around that small island, they found hundreds of huge statues, the moai.

The meaning of the moai is uncertain, and there are many theories about them. The most common one explains that Polynesian inhabitants sculpted them more than 500 years ago.

Inspired by those Polynesian moai, Toni Cruz talks about social distancing through two peculiar moai, wearing facemasks. They come to this year’s L’ANDART as metaphors about fragility and isolation.

Beyond time, the moai remain immutable in time, attentive and indicating the social distancing perimeter imposed by the idea of an island.

Through this artwork, the Andorran sculptor reflects on our fragility as a species and what social distancing produces in the pandemic.

Cruz, a regular participant at the Biennial, usually works with the casting technique and what originates from it, such as embossing and electric and autogenous welding. Such techniques allow him for creating more plastic artworks.