Heini NIEMINEN

 (FIN)

 

Common Dominion

Heini Nieminen

« La veritable jungla no és fora, qui sap on, sinó a la ciutat, a la metròpoli, en aquella complexa teranyina en què hem transformat la vida, i que només serveix per limitar i destorbar els esperits lliures.»

(H.D. Thoreau)

CAT

La instal·lació “Domini Comú” consta de deu astes i banderes amb imatges al·lusives a animals salvatges d’Andorra.

Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya? Entendríem i respectaríem la vida silvestre existent a les muntanyes? O assumiríem que la naturalesa ens pertany i la reclamaríem pel nostre profit?

Fins ara,  els humans hem mantingut una història trista amb la natura. Som la causa de molts, si no de tots, els problemes ambientals, inclosa l’extinció d’espècies animals. Podem aprendre del passat i conviure pacíficament amb la natura. Podem entendre les causes i efectes i actuar-hi i evitar, o almenys frenar les principals causes d’extinció animal: pèrdua d’hàbitat, sobreexplotació, espècies invasores, canvi climàtic, contaminació, creixement de la població i consum excessiu.

Segons la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, també a Andorra hi ha algunes espècies animals que figuren com a Vulnerables (VU). Es considera que aquestes espècies presenten un alt risc d’extinció no natural (causada per l’ésser humà) sense més intervenció humana.

Els científics diuen que la millor manera de protegir les espècies en perill és protegir els llocs especials on viuen. La instal·lació que representa espècies que viuen a la muntanya recorda el preciós territori animal. Espera donar a conèixer la vida salvatge d’Andorra. L’obra promou la coexistència harmònica dels animals a les muntanyes, però també planteja qüestions de propietat, poder, autoritat i dret a la propietat i al territori. Pot l’home habitar les muntanyes i viure en pau i equilibri amb els animals, podem compartir un domini comú amb la natura?

ENG

“Shared Territory” consists of ten shafts and flags with pictures of wild animals in Andorra.

What if we had to confine in the mountain? Would we understand and respect wildlife in the mountains? Or would we assume that nature belongs to us and claim it to our benefit?

Up to now, humans have kept a sad history with nature. We caused many, if not all, environmental problems, including the extinction of animal species. We can learn from the past and coexist pacifically with nature. We can understand the reasons and the effects of our actions and act to avoid or, at least, stop the main causes of animal extinction: habitat loss, overuse, invading species, climate change, pollution, population growth, and excessive consumption.

According to the International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species, there are some endangered species in Andorra, appearing in it as Vulnerable (VU). These kinds of species are at high risk of non-natural extinction (caused by human beings) without any further intervention by humans.

Scientists say that the best way to protect endangered species is by keeping the special locations they inhabit. The work representing species that live in the mountain reminds us of the precious animal territory. It aims at making us learn about wildlife in Andorra. It promotes the harmonious coexisting of animals in the mountains but it also questions property, power, authority, and the rights to property and territory. Can humans live in the mountains and doing so peacefully and in balance with animals? Can we have a shared territory with nature?