Jordi GONZÁLEZ

(CAT)

 

Joc de Claus

 

jordi gonzález

“Vida ciutadana: milions d’éssers vivint junts en soledat.”

(H.D. Thoreau)

CAT

El projecte Joc de claus és una proposta d’instal·lació artística expandida, ubicada a la natura i conformada per 15 claus de gran format amb formes diferents. Les claus estan distribuïdes en un superfície d’uns 300 m2 i tenen un QR que permet accedir a continguts específics d’educació ambiental.

González afirma que la pandèmia ha servit per visibilitzar el mal que fem a la natura. L’anhelem però la destruïm, la volem però no estem preparats per conviure-hi.

Llavors, la natura és la clau. Però, una clau a la qual no sabem trobar-li el pany.

Amb Joc de claus s’estableix un doble missatge mediambiental: art i educació.

La clau és un símbol d’entrada, la seva possessió és valuosa, un salconduit. De forma inequívoca, ha evolucionat poc i encara roman com a objecte preuat en situacions d’emergència.

El visitant pot passejar per l’espai clauer, viure l’experiència estètica de trobar-se entre claus grans i jugar al joc: llegir un QR que el durà a un coneixement expandit del medi. Una immersió artística i educativa.

La instal·lació consta de 15 claus. Les claus tenen una mida de 1,5 a 2,1m. Estan fetes amb fusta de pi de bosc sostenible. La instal·lació és 100% respectuosa amb el medi i no té cap perill de contaminació.

Les claus de fusta s’erigeixen com brots i branques. No són de metall, sinò de fusta perquè són part del bosc. És una antropomorfització necessària per connectar amb el visitant. La natura es torna objecte quotidià, com una cadira o una taula.

El nombre de claus, 15, és una al·legoria al procés de calvari i resurrecció del via crucis. Cada clau, com si fos una etapa del recorregut per meditar i repensar la natura.

ENG

The project Set of Keys is an expanded artistic setting, located in nature and formed by 15 differently shaped big keys. The keys are distributed in a 300 sqm area and have a QR code that takes to specific contents of environmental education. 

González says the pandemic has been useful for being aware of how we hurt nature. We yearn for it but we destroy it, we want it but we are not ready to live with it. Therefore, nature is the key. But it is a key for a keyhole we cannot find.

Set of Keys gives a double environmental message: art and education. 

The key symbolizes the entrance. It is a valuable and safe-conduct object. Unmistakably, keys have not evolved much and are still appreciated possessions in cases of emergency.

Visitors may walk around the key area, living the visual experience of being among big keys and playing the game of reading a QR code that will take them to an expanded environmental knowledge. It will be an artistic and educational immersion.

The facility contains 15 keys, between 1.5 and 2.1 m tall, made of sustainable forest pine wood.  It is all 100% environmentally friendly and entails no risks of pollution.

The wooden keys are raised as sprouts and branches. They are not metallic but wooden, as a part of the forest. The work is a necessary anthropomorphization to connect with visitors. Nature becomes an ordinary object, like a chair or a table.

The number of keys, 15, is an allegory to the Way of the Cross. Each key is like a Station of the Cross to meditate and think about nature.